+420 723 134 758
info@advokat-kopecky.cz
Dvořákova 646/4
Liberec 1

Právní služby

V souladu s mou filozofií nejsou mé právní služby zaměřeny pouze na některá odvětví práva nebo jen na určitou problematiku, ale jsou poskytovány v celém spektru práva soukromého i veřejného. Je tomu tak proto, že se jednotlivé právní obory českého právního řádu prolínají a právní problémy klientů se nikdy netýkají pouze jednoho právního odvětví. Pokud proto mám skutečně chránit oprávněné zájmy klienta, je nutné ke každému problému přistupovat nanejvýš komplexně.

Následující výčet poskytovaných právních služeb je proto pouze demonstrativní:

Občanské právo

 •  příprava a revize smluvních dokumentů (smlouvy kupní, darovací, nájemní atd.)
 •  vymáhání pohledávek a uplatňování nároků ze smluv, nároků na majetkovou a nemajetkovou újmu, a to jak ve fázi mimosoudního jednání, tak i ve fázi vymáhání soudní cestou
 •  právní problematika související s nemovitostmi – prodej, pronájem, věcná břemena, vypořádání spoluvlastnictví
 •  ochrana osobnosti
 •  spotřebitelské spory
 •  dědické právo

Rodinné právo

 •  příprava dokumentů a zastupování při rozvodech a vypořádání společného jmění manželů
 •  příprava dokumentů a zastupování při úpravě styku mezi rodiči a dětmi a ve sporech o výživné

Právo obchodních společností

 •  zakládání obchodních společností a družstev
 •  zvyšování a snižování základního kapitálu, převody obchodních podílů
 •  zastupování v rejstříkových věcech
 •  reorganizace obchodních společností
 •  likvidace obchodních společností a družstev

Pracovní právo

 •  příprava a revize pracovněprávních dokumentů
 •  vznik, změna a ukončení pracovních poměrů
 •  odměňování zaměstnanců a odstupné
 •  zastupování v pracovněprávních sporech

Trestní právo

 •  obhajoba obviněného ve všech fázích trestního řízení
 •  zastupování při uplatňování nároků poškozeného v trestním řízení

Správní právo

 •  zastupování ve správních řízeních před orgány veřejné správy
 •  zastupování ve sporech ve správním soudnictví
 •  poskytování služeb územním samosprávným celkům, včetně konzultační a poradní činnosti
 •  zastupování v řízení o přestupcích

Právo duševního vlastnictví

 •  vymáhání autorských práv k autorskému dílu
 •  vypracování právních dokumentů (licenční smlouvy, smlouvy o užití autorského díla atd.)